Contents №3 (50), 2019

ROBOTS, MECHATRONICS AND ROBOTIC SYSTEMS

V.L. Afonin, Y.V. Ilyukhin, M.G. Yakovlev, A.N. Smolentsev, I.A. Nazarov
A.V. Denisov, E.E. Usina, R.N. Iakovlev, T. Strutz, M. Narandzic, M. Guzey, O. Jokisch

Pages