Contents №4 (35), 2015

INDUSTRIAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE

V.A. Grechishnikov, V.A. Yashkov, A.Yu. Albagachiev, A.V. Isaev, P.M. Pivkin, V.B. Romanov
E.N. Sosenushkin, I.E. Smolovich, E.A. Yanovskaya, V.Yu. Kinderov
V.A. Grechishnikov, A.V. Isaev, Yu.V. Ilyukhin, P.M. Pivkin, A.A. Vorotnikov, A.N. Kharchenko, G. Bianchi, M. Leonesio, N. Pedrocchi, Tosatti L. Molinari
V.N. Andreyv, V.P. Balkov, G.V. Borovskiy, A.R. Maslov, S.U. Molodyk

Pages