Contents №4 (47), 2018

INDUSTRIAL ENGINEERING AND MACHINE SCIENCE

Grechishnikov V.A., Romanov V.B., Alekseeva A.A., Solntseva V.D.
Kuleshov V.I., Kuleshova O.V., Vavilov D.V., Volkov P.F
Nazarov A.P., Skornyakov I.A., Shishkovsky I.V.
Rivkin A.V., Sobolev A.N., NekrasovA.Ya., Arbuzov M.O.
Ryabov E.A., Isaev A.V., Khisamutdinov R.M., Yurasov S. Yu, Yurasova O. I.

Pages