Contents №4 (31), 2014

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

V.N. Andreev, V.P. Balkov, G.V. Borovskiy, S.U. Molodyk, N.M. Radzitc
A.M. Adaskin, V.S. Kubatkin, I.Y. Sapronov, V.N. Butrim
V.V. Molodtsov, A.V. Churilin, V.V. Bushuev
N.A. Chemborisov, M.N. Shabanov

MATHEMATICS AND SCIENCE

Pages